Onestopwinkel - disclaimer

Welkom bij Onestopwinkel.

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van de hieronder genoemde voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de disclaimer.

Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Onestopwinkel en haar producten en of diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciete of impliciete, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend.

Hoewel de informatie op deze website ter goeder trouw is opgesteld om informatie te verschaffen aan de bezoeker over producten en of diensten van aanbieders, zal Onestopwinkel in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse of speciale schade, gevolgschade of incidentele schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website.

Onestopwinkel probeert de product- en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. Onestopwinkel mag daarom te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en of veranderingen aanbrengen aan de website, aan de namen, prijzen, beschrijvingen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen. De informatie die Onestopwinkel op haar site plaatst is mede afkomstig van winkels en fabrikanten, Onestopwinkel kan daarom geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Dit doordat bovengenoemde product- en productspecificaties direct afkomstig zijn van winkels en fabrikanten en door Onestopwinkel automatisch worden overgenomen. Ondanks de grote zorg die Onestopwinkel hieraan besteedt, kunnen prijzen, productspecificaties en overige informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven.

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van Onestopwinkel staan. Onestopwinkel draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites. U gaat ermee akkoord om de informatie op deze website niet, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te vervangen of aan te vullen. Onestopwinkel draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid aangaande wijzigingen of aanvullingen van bezoekers, deze door gebruikers gecreëerde inhoud mag wel te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging door Onestopwinkel gewijzigd, verbeterd en of veranderd worden.

Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo's, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van Onestopwinkel en haar samenwerkende Partners en zijn dus beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Andere producten en of diensten of bedrijfsnamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren.

Het gebruik van Onestopwinkel is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en of diensten als resultaat van informatie verkregen via Onestopwinkel is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

Privacy Policy

We respecteren uw privacy. Bij elk bezoek aan Onestopwinkel word informatie verzameld op twee niveaus:
  • Persoonlijke informatie die expliciet door u aan ons is gegeven.
  • Anonieme statistische gegevens die verzameld worden tijdens een bezoek aan onze site.

We verzamelen dus alleen persoonlijke informatie als deze door u beschikbaar wordt gesteld.

Verzamelde informatie zal ook nooit door Onestopwinkel verstrekt worden aan een derde partij. Tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming daartoe hebben, of door het Nederlandse recht hiertoe verplicht worden.